07.12.2021. Utorak

 
PARTNERI
Subotica
Subotica
Sportski savez Srbije
Sportski savez Srbije
Sportski savez Vojvodine
Sportski savez Vojvodine
Olimpijski komitet Srbije
Olimpijski komitet Srbije
Fudbalski savez Srbije
Fudbalski savez Srbije
Odbojkaški savez Srbije
Odbojkaški savez Srbije
Rukometni savez Srbije
Rukometni savez Srbije
Vaterpolo savez Srbije
Vaterpolo savez Srbije
Podsetnik za predaju dokumentacije za Godišnji program
08.09.2020.

Podsećamo sve članice Sportskog saveza grada Subotice da 11.09.2020. godine ističe rok za predaju dokumentacije za Godišnji program 2021g.

Na osnovu Zakona o sportu („Službeni glasnik RS“, br.10/16) i Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u gradu Subotici („Službeni list Grada Subotice“, br.15/17) pozivamo Vas da dostavite predloge godišnjih programa za 2021. godinu. Prilog broj 14 se ne predaje. Predloge godišnjih programa sa popunjenom dokumentacijom i dokazima koji se traže u skladu sa Zakonom o sportu i navedenim Pravilnikom, dostavite zaključno sa 11. septembrom 2020. godine Sportskom savezu Grada Subotice, Subotica, Park Rajhl Ferenca 12, u prijemnu kancelariju. 

Sportske organizacije podnose do 11. septembra tekuće godine Upitnik za kategorizaciju sportskih organizacija odštampan na Obrascu broj 2, koji je u prilogu ovog pravilnika i čini njegov sastavni deo, sa pratećom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjenost utvrđenih kriterijuma za rangiranje u skladu sa Zakonom i drugim propisima iz oblasti sporta.

Sportske organizacije koje ne dostave blagovremeno potrebne podatke za rangiranje u skladu sa ovim pravilnikom, neće biti vrednovane u postupku rangiranja.

Ukoliko Komisija utvrdi da je sportska organizacija dostavila netačne podatke na osnovu kojih se vrši rangiranje, isključuje se iz postupka rangiranja za tekuću godinu, odnosno isključuje se sa utvrđene rang liste. 

Obrazac, koji mora biti overen od strane odgovornog lica, dostavlja se Sportskom savezu grada Subotice - lično, poštom ili mejlom (ako je overen i skeniran), do 11.09.2020. godine.


  Share on Facebook